Categories
Bookmarks

  Сдружение “ВОКС” е неправителствена организация с нестопанска цел, която има за цел да подпомогне младите творци в областта на музиката и мултимедията, да насърчи креативността у младите хора, както и да предлага обучителни програми в областта на звукозаписа и звукообработката.

  • Да подпомага творческото развитие на младежи, занимаващи се с музициране
  • Да кандидатства за участие в различни програми и инициативи в областта наобразованието, изкуството и културата.
  • Да подпомага информационното осигуряване и квалификация на учители ихора на изкуството, които работят за реализиране целите на сдружението.
  • Да участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството и образованието.
  • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежите, занимаващи се с музициране.

  Предметът на дейност на сдружението е изграждането и предоставяне на материална база и техническо осигуряване за създаване и продуциране на съвременно мултимедийно изкуство; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за учащи; организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието.

  НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Продуциране на млади музикални таланти
  • Продуциране и разпространение на свободна авторска музика
  • Звукозапис и обработка на музика, провеждане на обучителни уъркшопи, лекции и презентации в областта на звукозаписа и звукообраотката със свободен достъп

  УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ‘ВОКС’
  Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 30.07.2004г.

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Статут

  Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

  2. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
  3. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
  4. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
  Наименование

  Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “ВОКС” и на латиница “VOXX”.

  (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса,
  съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и
  БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на
  сдружението.

  (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към
  наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място,
  където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и
  указание за неговия предмет на дейност.

  Седалище и адрес на управление

  Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София община Средец ж.к. Банишора

  Срок

  Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

  Определяне на дейността

  Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването способностите на младите хора в България.

  Основни цели на сдружението

  Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

  1. Да подпомага творческото развитие на младежи, занимаващи се с музициране.

  2. Да кандидатства за участие в различни програми и инициативи в областта на
  образованието, изкуството и културата.
  3. Да подпомага информационното осигуряване и квалификация на учители и
  хора на изкуството, които работят за реализиране целите на сдружението.
  4. Да участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството и образованието.
  5. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на
  младежите, занимаващи се с музициране.

  Средства за постигане на целите на сдружението

  Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

  1. Предоставяне на материална база и техническо осигуряване чрез професионално музикално студио.

  2. Дистанционно обучение осъществявано чрез интернет сайт с лекции, статии, анкети и форум.

  3. Презентиране и обучение в областта на компютърното музициране.

  4. Информиране, организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с образованието, изкуството и културата с участието на младите хора.

  5. Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република
  България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване
  целите на сдружението.

  Предмет на дейност

  Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е изграждането и предоставяне на материална база и техническо осигуряване за създаване и продуциране на съвременно мултимедийно изкуство; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за учащи; организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието.

  П. ЧЛЕНСТВО

  Членски права и задължения

  Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

  2. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя
  целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и
  плаща редовно членския си внос.
  3. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя
  целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав Чл. 10.

  Всеки член на сдружението има право:

  1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
  2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
  3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
  управление;
  4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
  5. да ползва от имуществото на сдружението само доколкото това е
  необходимо за осъществяване на целите му;
  6. да привлича спонсори, дарители и други заинтересовани физически и
  юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за развитието на
  дейността на сдружението;
  7. да разработва и реализира програми, проекти и мероприятия, свързани с
  целите на сдружението;
  8. да се ползва от резултатите от дейността на сдружението, съгласно
  разпоредбите на Устава;

  Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

  1. да спазва разпоредбите на Устава на сдружението.

  2.да работи за постигане целите на сдружението.

  Чл. 12. Членските права, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

  Чл. 13. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

  Придобиване на членство

  Чл. 14. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

  Прекратяване на членство

  Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

  1. с едностранно волеизявление до УС;
  2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
  3. с изключване;
  4. с прекратяването на сдружението;

  (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението
  при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство
  несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание
  на сдружението.

  (3) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на
  направените имуществени вноски.

  Ш. ИМУЩЕСТВО

  Имущество

  Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

  Източници на средства на сдружението

  Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 1 (един) лев и се заплаща всеки месец или наведнъж за цялата година. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос не се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

  2. По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят
  целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на
  общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина
  на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на
  сдружението.
  3. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
  физически и юридически лица, сключва договори за спонсорство, да получава средства
  по целеви програми и проекти. В последния случай средствата се управляват и
  разходват по ред, определен от вътрешните актове на сдружението.

  Допълнителна стопанска дейност

  Чл. 18. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет: Издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, производство на аудио и филмов материал.

  2. Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност, която ще е свързана с
  предмета на дейност, и ще ползва приходите само за постигане целите на сдружението.
  3. Сдружението не разпределя печалба.

  IV. УПРАВЛЕНИЕ

  Органи на сдружението

  Чл. 19. Органите на сдружението са Председател на Управителния Съвет, Общото събрание и Управителният съвет.

  Състав на Общото събрание

  Чл. 20. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

  Представителство

  Чл. 21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

  2. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само
  физическо лице.
  3. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
  сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой
  заседания на събранието.
  4. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети
  лица.
  5. Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото
  събрание.

  Компетентност на Общото събрание

  Чл. 22. Общото събрание:

  1. изменя и допълва Устава на сдружението;
  2. приема други вътрешни актове;
  3. преобразува и прекратява сдружението;
  4. приема и изключва членове;
  5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя
  възнагражденията им;
  6. приема бюджета на сдружението;
  7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
  членство;
  8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  9. взема решение за участие в други организации;
  10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
  11. приема бюджета на сдружението;
  12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
  13. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

  Провеждане на общо събрание

  Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

  Свикване на Общото събрание

  Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в гр. София, където се намира седалището на сдружението, чрез писмена покана съдържаща датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

  (2) Поканата се обнародва в “Държавен вестник ” и се поставя на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на сдружението,съгласно регистрацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

  (3) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

  (4) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

  (5) При гласуване всеки член има право на един глас.

  (6) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, а в
  случаите на чл.17, ал.2 и чл.22 т.1 и т.З с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

  (7) За всяко заседание се води протокол.
  Управителен съвет

  Чл. 25 (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

  2. Управителният съвет е в състав от 9 (девет) члена, които са членове на
  сдружението.
  3. Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от
  девет члена, и е с мандат от пет години.

  (4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без
  ограничение.

  Права и задължения на Управителния съвет

  Чл. 26. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

  2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си
  в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да
  бъдат членове на съвета.
  3. Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от
  членовете си.
  4. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на
  месец, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
  5. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за
  обсъждане на отделни въпроси.
  6. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство.
  7. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията
  си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

  Председател на Управителния съвет

  Чл. 27. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател и определя неговите функции.

  (2) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението пред трети лица и държавните органи.

  Книги на дружеството

  Чл. 28. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя.

  (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

  V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Основания за прекратяване

  Чл. 29. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;
  2. с решение на Софийски градски съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи;
  3. след прекратяване на сдружението имуществото се разпределя между Учредителите.

  VI. ЛИКВИДАЦИЯ

  Чл. 30. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

  (2) При ликвидация се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

  Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “ВОКС”, състояло се на 30.07.2004г.. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

  1.Росен Антоновски
  2.Ивайло Борисов
  3.Красимир Пенчовски
  4.Антони Райжеков
  5.Лъчезар Косев
  6. Пламен Николов
  7. Константин Петров

  Дата: 07.12.2004 г.

  ====================================================
  за контакти: Росен Антоновски info {@} voxxlab.org

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Advertisement: